În conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protecţie a Datelor (UE) nr. 679/ 2016 – GDPR - privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, ALTAIR INFO SRL prelucrează date cu caracter personal în scopuri legitime, cu respectarea principiilor menţionate în continuare.

ALTAIR INFO SRL colectează şi prelucrează date cu caracter personal, în scop de:

·        furnizare de marfuri si servicii;

·         intocmirea documentelor legale;

·         expedierea marfurilor comandate;

·         reclamă, marketing şi publicitate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu responsabilitate prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea, transparenţa şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

1. Principii ale prelucrării datelor cu caracter personal

Legalitatea: Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinţă, în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv conform prevederilor Regulamentului;

Scopul şi limitarea determinată de scop: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;

Confidenţialitatea: Persoanele care prelucrează, în numele ALTAIR INFO SRL, date cu caracter personal au prevăzut în contractul individual de muncă şi în “fişa postului” o clauză explicită de confidenţialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

Consimţământul persoanei vizate: În anumite situaţii prelucrarea poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimtământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare; în celelalte situaţii ALTAIR INFO SRL va efectua prelucrarea, deasemenea, în conformitate cu prevederile Regulamentului şi ale legislaţiei în vigoare;

Informarea: Persoanele vizate sunt informate în mod explicit, prin mijloace online şi offline, cu privire la faptul că li se vor prelucra date cu caracter personal în scopul realizării serviciilor ALTAIR INFO SRL;

Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au garantat dreptul de informare şi de acces la datele care sunt prelucrate, dreptul de rectificare, dreptul de restricţionare şi dreptul de ştergere a datelor, dreptul de portabilitate a datelor şi dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale de prelucrare a datelor personale. Totodată, persoana vizată are dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi ocrotite de lege, care le-au fost încălcate; 

Protejarea minorilor: Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani pot achiziţiona în nume propriu produse sau servicii şi solicita, respectiv primi comunicări de la ALTAIR INFO SRL cu acordul reprezentantului legal, conform legii.Orice prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condiţiile legii.

Transferul de date: ALTAIR INFO SRL nu transferă date cu caracter personal, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege;

Crearea de profil: ALTAIR INFO SRL nu creează profiluri ale clientilor sau ale vizitatorilor site-urilor administrate. În cazul studiilor de marketing dezvoltate de ALTAIR INFO SRL, este solicitat acordul neechivoc al persoanelor vizate.

Exactitatea: ALTAIR INFO SRL are nevoie de sprijinul clienţilor săi în furnizarea datelor necesare pentru intocmirea documentelor legale si expedierea produselor sau serviciilor comandate.

Exactitatea acestor date depinde de calitatea informaţiilor livrate de persoanele vizate şi/ sau de partenerii contractuali;

Stocarea: ALTAIR INFO SRL stochează datele cu caracter personal pentru perioada necesară realizării scopurilor pentru care au fost colectate, respectiv pentru conformarea la prevederile legale în vigoare

Securitatea: ALTAIR INFO SRL utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control, evaluare şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare.

 

2. Politica prelucrării datelor cu caracter personal

În conformitate cu principiile Regulamentului şi a legislaţiei în vigoare, ALTAIR INFO SRL prelucreaza cu responsabilitate datele personale care îi sunt furnizate.

3. Drepturile persoanei vizate

În conformitate cu prevederile Regulamentului, persoana vizată are următoarele drepturi:

·         dreptul de a obţine de la ALTAIR INFO SRL, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de ALTAIR INFO SRL, iar dacă datele sunt prelucrate de ALTAIR INFO SRL persoanei în cauză i se garantează dreptul de a avea acces la aceste date;

·         dreptul de a obţine de la ALTAIR INFO SRL, la cerere şi în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat)

·         dreptul de a obţine de la ALTAIR INFO SRL, la cerere şi în mod gratuit notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operaţiuni efectuate conform Regulamentului, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;

·         dreptul de a se opune şi de a restricţiona în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; în caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;

·         dreptul la portabilitatea datelor, adică primirea datelor personale, la cerere, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor protejate de Regulament persoana vizată se poate adresa ANSPDCP - Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.

4. Securitatea datelor cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Regulamentului, ALTAIR INFO SRL depune eforturi constante pentru asigurarea unui nivel de securitate corespunzător şi reducerea/ eliminarea riscurilor care pot afecta datele cu caracter personal prelucrate şi pentru menţinerea capacităţii de a asigura confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea şi rezistenţa continue ale sistemelor şi serviciilor de prelucrare.

6. Gestionarea riscurilor

ALTAIR INFO SRL ţine seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau de accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod.

7. Încălcarea securităţii datelor

Încălcarea securităţii datelor va fi comunicată de ALTAIR INFO SRL în termenele stabilite de Regulament, fără întârzieri nejustificate, tuturor părţilor implicate aşa cum sunt acestea indicate de Regulament. Pentru mai multe detalii şi informaţii orice persoană interesată se poate adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, contact: Adresa: Bdul. Gral. Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucureşti; Web: www.dataprotection.ro.

Politica de securitate pentru protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică tuturor salariaţilor ALTAIR INFO SRL

Data:25.05.2018


Coş  

Nici un produs

0 € Livrare
0 € Total

Plăteşte

Select language


Livrare internationala